Garantiecertificaat Westen Roofing

Garantie

Alle lekkages welke gedurende die periode ontstaan ten gevolge van het feit dat de dakbedekking niet op de juiste wijze mocht zijn aangebracht, of dat de kwaliteit van de geleverde niet in overeenstemming is met opgave van de fabrikant c.q. leverancier zullen wij herstellen, en wel nadat wij hiertoe schriftelijk het verzoek hebben ontvangen.

Uitgesloten van garantie

Wanneer een lekkage een gevolg is van de werking van de onderliggende constructie en/of het verlies van samenhang met de ondergrond, alsmede storm of enige andere van buiten komende oorzaak. Van storm wordt gesproken, zodra door het KNMI een grotere of gelijke windsnelheid dan 20 m/sec is gemeten. Schade als gevolg van lekkage, is eveneens van garantie uitgesloten. Ten aanzien van kitwerk en geconserveerde onderdelen geldt een garantie van 3 jaar. Wij zullen nooit meer garantie geven of aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van de kwaliteit en van het bedrag van de door ons aangebrachte materialen, dan ons door de fabrikant c.q. leverancier van deze materialen wordt verstrekt.

Garantie wordt slechts verleend met bepaling dat alle voorschriften t.a.v. de door ons aangebrachte dakbedekking zijn opgevolgd en dat aan alle verplichtingen uit de overeenkomst uwerzijds zijn voldaan.

Deze garantie vervalt, indien door andere aan de door ons te garanderen dakbedekking reparaties en/of werkzaamheden buiten onze voorkennis en toestemming is verricht.